Türkçe İngilizce

İHALE DUYURULARI

GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A.Ş.

GEMİ VE İSKELE BÜFELERİ KİRALAMA İŞİ İLANI

VE YETERLİLİK ŞARTLARI

MADDE 1 – Aşağıda isimleri yer alan gemilerin büfeleri ve yerleri belirtilen iskele büfeleri Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü'nde İhale Komisyonu tarafından yapılacak ihale ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

MADDE 2- Kiraya Verilecek Büfeler

  1. ELLİYEDİNCİALAY, MESUDİYE, ONSEKİZMART, SEDDÜLBAHİR, ÇANAKKALE, AVŞA ADASI, GÖKÇEADA-1, AYVACIK, ŞEHİD ÖMER HALİSDEMİR, LAPSEKİ, GELİBOLU-1, ALINTERİ-9, ALINTERİ-17, ALINTERİ-18, ALINTERİ-8, CONKBAYIRI, MAVİ EGE, gemilerinde bulunan büfeler,
  2. Geyikli Yükyeri İskelesi Büfesi, Bozcaada İskelesi Büfesi,

MADDE 3- İhale, Çanakkale İli, Merkez İlçesi Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi No: 26 Kat: 1 de bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü'nde 10/04/2018 Tarihinde saat : 10:00‘da İhale Komisyonu tarafından açık ihale usulü ile en iyi teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Teklifler İhale tarih saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. İhale tarih saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Açık artırma, 3 yıllık toplam bedel üzerinden olacaktır. Verilecek olan teklifler %18 KDV hariç olarak verilecektir. Açık artırma sonunda belirlenen bedel ihale üzerinde kalan isteklinin ilk verdiği Fiyat Teklif Cetvelindeki rakamlara oranlama yapılarak yıllar itibari ile ödeyeceği kira bedeli belirlenecektir. Belirlenecek yıllık kiralama bedelleri 1.-2.-3. Yıl Kira Dağıtım Tablolarına göre hakediş düzenlenecektir.

Not: (Verilen tekliflerden en yüksek teklif veren üçüncü isteklinin teklifi ile eşit olan teklifler var ise aynı statüde kabul edilerek artırmaya dahil edilir.)

MADDE 4- Madde 2 de belirtilen Büfe Kiralamaları 3 yıl olacaktır. İdarenin Kiralık olarak işlettiği Gemilerin kira sözleşmeleri bitiminde tekrar kiralama yapılmaz ise kiralanmayan geminin büfe işletmesi otomatik olarak sona erer. Kira teklif cetvelinde belirtilen kira bedellerine göre kira dışı kalan geminin kira bedeli düşülerek hakedişler yapılacaktır.

MADDE 5-Kiralanacak yerlerin ve %18 KDV hariç muhammen bedellerinin tespit edildiği Kira teklif cetvelinin toplamı üzerinden birinci yıl 2.500.000 TL İkinci yıl 2.800.000 TL üçüncü yıl 2.900.000 TL muhammen bedel üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün olacaktır. Geçici teminat bedeli 246.000 TL dir. Teminat olarak teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydı ile teminat mektubu kabul edilecek veya Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. nin Vakıflar bankası TR35 0001 5001 5800 7293 6875 26 nolu hesabına nakit olarak yatırılacaktır.

MADDE 6- Kesin teminat, ihale sonucu belirlenecek toplam ihale bedeli üzerinden %8 (yüzde sekiz) tutarlı olacaktır. Teminat olarak en az 30.09.2021 tarihine kadar geçerli süresi olan teminat mektubu kabul edilecektir. Kesin Teminat, Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. nin Vakıflar Bankası TR35 0001 5001 5800 7293 6875 26 nolu hesabına nakit olarak yatırılabilir.

MADDE 7- Çalışılacak her ayın ilk 5 gününe kadar kira teklif cetveline göre kira bedeli tahakkuk ettirilir ve BÜFE İŞLETMECİSİ fatura bedelini çalışıldığı ayın 20 sine kadar İDARE ye ödemek ile yükümlüdür. Zamanında ödenmeyen kira bedellerine TTK'ya Göre gecikme faizi uygulanır. Kiranın veya cezaların iki ay ödenmemesi durumunda teminat olarak alınacak teminat mektubu BÜFE İŞLETİCİSİ'nin İDARE ye olan borçlarına mahsuben bankaya bozdurulmasını BÜFE İŞLETİCİSİ peşinen kabul etmiş olur. Bu durumda sözleşme otomatikman sona erecektir.

MADDE 8-

8.1. İhaleye Katılabilme Şartları

- Gestaş Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü'nden 100 TL bedel karşılığı alınan Gemi ve İskele Büfeleri Kiralama İşi İlanı ve Yeterlilik Şartları sözleşme tasarısı, gemi ve iskele kira teklif cetveli, 1.-2.-3. Yıl kira dağıtım tabloları, gemi ve iskele kira ödeme cetveli, Gemi Büfe alanı çizimleri tamamının tüm sayfalarının kaşelenmiş ve imzalanmış olması, İDARE ce boş olarak verilecek olan Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatın olmadığını belirten taahhütnamenin kaşeli-imzalı olması,

- Sözleşme ve ekleri alındı belgesi ödeme makbuzu fotokopisi veya banka dekontu aslı veya fotokopisi,

- Son 5 (Beş) yıl içerisinde Şahıs işletmesi, ortaklık veya şirket ortaklığı, ortağı olarak gemi büfesi işletmecisi veya kafeterya işletmeciliği işini yapmış olmak. Gemi büfesi işletmecisi veya kafeterya işletmeciliği işine ait bir yıllık satış hasılatının en az 1.000.000 TL olması ve bunu belgelemesi. (Vergi Dairesi veya SMMM onaylı).

- İhale tarihinden önce son 7 (yedi) gün içerisinde Bağlı olduğu vergi dairesinden borcu yoktur yazısı almak ve borcu bulunmamak,

- İhale zarfı veren kişi, şirket veya ortaklık bünyesinde son iki yıl içerisinde aynı anda en az 25 kişiyi birlikte istihdam etmek ve istihdam ettiğini gösterir aylık sigorta bildirgesi örneğini sunmak.

- İflas ve Konkordato Belgesi (Ticaret Odası) Gerçek kişilerde ilgili meslek odası kayıt belgesi,

- Meslekten Men Belgesi (Ticaret Odası)

- SGK Prim borcu olmadığına dair belge.

- Teklif ve teknik şartnamede imzası bulunan kişinin/kişilerin ihale tarihi veya öncesinde düzenlenen noter onaylı vekaletnamesi ve İmza Beyannamesi

- Ticaret Sicil Gazetesi (tüzel kişi)

- İmza Sirküleri, şahıs için imza beyannamesi.

- Sabıka Kaydı (Şahıs İşletmesi ise kendisi ve vekilinin, Tüzel kişi ise Şirket Sahibi, ortakları, müdürleri ile Teklif ve Teknik şartnamede imzası bulunan, sözleşme imzalayacak vekalet sahibi kişilerin tamamı için)

Madde 8.1'de sayılan belgeler bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılacaktır. Zarfın kapatılan kısmı kaşelenip imzalanacaktır. Belirtilen belgelerin ve şartların hiç olmaması veya eksik olması durumunda zarf sahibinin teklifi geçersiz sayılacaktır.

8.2. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,

c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

ç) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan İDARE ye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İDARE tarafından ispat edilen,

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

ğ) 8.3. üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

8.3. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde İDARE'nin ihalelerine katılamaz.

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İDARE'nin ihale yetkilisi.

ç) İDARE'nin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

8.4. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

(1) İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili İDARE'nin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce İDARE tarafından iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İDARE'den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.